Regulamin promocji „Przy zakupie elektronarzędzia GRAPHITE ENERGY+, akumulator Energy+ 18V za 1 zł”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Przy zakupie elektronarzędzia GRAPHITE Energy+, akumulator Energy+ 18V za 1 zł ” (zw. dalej: „Promocją”) jest AMT Alicja Riliszkis.

2. Promocja prowadzona jest w sklepie stacjonarnym oraz internetowym (zw. dalej Sklepem) w dniach od 29-08-2022 do 18-09-2022 ub do wyczerpania asortymentu objętego promocją w godzinach otwarcia sklepu (zw. dalej: „Okres Promocji”).

3. Promocja dotyczy wszystkich elektronarzędzi Graphite Energy+ wskazanych w Załączniku nr 1.

4. Ilość artykułów objętych Promocją jest ograniczona i może się wyczerpać przed 18-09-2022

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą respektowane.

6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibach Organizatorów tj. AMT, M. Wańkowicza 31 , Białystok

§ 2

Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba powyżej 13 roku życia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 KC.

2. Z Promocji mogą skorzystać także klienci, za których uznaje się osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów w ilościach detalicznych na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 3

Zasady Promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji dokona w Sklepie zakupu elektronarzędzia marki Graphite Energy+ wskazanego w tabeli w Załączniku nr 1 będzie upoważniony do zakupu Akumulator Energy + 18V, Li-lon 2.0Ah EAN 5902062035295 w promocyjnej cenie 1 zł.

2. Zakup większej ilości produktu wskazanego w Załączniku nr 1 na jednym paragonie nie uprawnia do otrzymania w promocyjnej cenie większej ilości Akumulator Energy + 18V, Li-lon 2.0Ah EAN 5902062035295 zakupionych w ramach jednej transakcji w Okresie Promocji.

3. Produkty zakupione przed Okresem Promocji nie są objęte Promocją

§ 4

Zwrot towaru z paragonu objętego Promocją

1. Sklep AMT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru z paragonu, który był podstawą zakupu produktu Akumulator Energy + 18V, Li-lon 2.0Ah EAN 5902062035295 w promocyjnej cenie 1 zł.

2. W przypadku zwrotu, uznanej reklamacji zwrotowi podlega cały zestaw: urządzenie, ładowarka i akumulator promocyjny.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres AMT, M. Wańkowicza 31 , Białystok „Przy zakupie elektronarzędzia Graphite Eenrgy+, akumulator Energy+ 18V za 1 zł ” przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Administratorem danych osobowych w procesie postępowania reklamacyjnego jest AMT, M. Wańkowicza 31 , Białystok

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

§ 6

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. AMT Alicja Riliszkis

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), a także z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

3. Dane osobowe Uczestników Promocji, tj. dane podane przez Uczestników przy zgłoszeniu reklamacji, o których mowa w § 5 ust.4 Regulaminu, przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w tym jej rozpatrzenia i zawiadomienia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań i uprawnień Organizatora wynikających z postanowień Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne do zgłoszenia reklamacji, jej rozpatrzenia przez Organizatora i zawiadomienia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

4. Dane osobowe Uczestnika, w przypadku rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Uczestnika, przetwarzane będą do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe Uczestnika, w przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób niezgodny z żądaniem Uczestnika, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż do końca szóstego roku licząc od zakończenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez danego Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

5. Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (Uczestnik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem Uczestnika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie lub nie chce, żeby Administrator je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych.);

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. Uczestnik powinien wtedy wskazać Administratorowi swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Uczestnika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub też, że dane Uczestnika są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.);

f) prawo do przenoszenia danych; (Uczestnik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jego dane osobowe. Uczestnik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnikowi przysługuje prawo aby złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; (Uczestnik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem).

6. Dane do kontaktu Uczestnika z Administratorem, w tym w celu skorzystania z przysługujących Uczestnikowi uprawnień: AMT, M. Wańkowicza 31 , Białystok, sklep@amt1.pl

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Klient przystępując do udziału w Promocji akceptuje zasady jej prowadzenia zawarte w niniejszym regulaminie.

2. Kasjerzy w Sklepach AMT mają prawo odmówić sprzedaży na zasadach promocyjnych klientom nie dokonującym zakupu, jako konsumenci w ilościach detalicznych a w ramach prowadzonej działalności. AMT może odmówić im sprzedaży na zasadach promocyjnych.

3. Uczestnicy nie mogą przenieść praw ani obowiązków związanych z Promocją na osoby trzecie.

Załącznik nr 1

Lista produktów objętych promocją

Ref.

Opis

Kod EAN

58G000

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Energy+ 18V, Li-Ion, uchwyt samozaciskowy 10 mm, bez akumulatora

5902062035288

58G003

Szlifierka kątowa akumulatorowa Energy+ 18V, Li-Ion, tarcza 115 x 22.2 mm, bez akumulatora

5902062035318

58G006

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Energy+ 18V, Li-Ion, uchwyt samozaciskowy 13 mm, bez akumulatora

5902062035349

58G008

Pilarka tarczowa akumulatorowa Energy+ 18V, Li-Ion, tarcza 150 x 10 mm, bez akumulatora

5902062035363

58G009

Młotowiertarka akumulatorowa SDS+ Energy+ 18V, Li-Ion/0.8J, bez akumulatora

5902062035370

58G010

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z udarem Energy+ 18V, Li-Ion, uchwyt 13 mm, bez akumulatora

5902062035387

58G011

Wyrzynarka akumulatorowa Energy+ 18V, Li-Ion, bez akumulatora

5902062035394

58G012

Zakrętarka akumulatorowa Energy+ 18V, Li-Ion, bez akumulatora

5902062035400

58G020

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa bezszczotkowa z udarem Energy+ 18V, Li-Ion, 13 mm, bez akumulatora

5902062045959

58G026

Szlifierka kątowa akumulatorowa bezszczotkowa Energy+ 18V, Li-Ion, tarcza 125mm, bez akumulatora

5902062059772

58G017

Pilarka szablowa akumulatorowa Energy+ 18V, Li-Ion, bez akumulatora

5902062045928

58G018

Klucz udarowy akumulatorowy Energy+ 18V, Li-Ion, bez akumulatora

5902062045935

58G030

Podkaszarka akumulatorowa Energy+ 18V, Li-Ion, szerokość koszenia 254 mm, bez akumulatora

5902062057655

58G041

Kompresor akumulatorowy Energy+ 18V, wyświetlacz LCD, bez akumulatora

5902062057655