regulamin zakupów obowiazujacy od 25.12.2014r
amt1.pl sklep internetowy prowadzony jest przez AMT Alicja Riliszkis z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Melchiora Wańkowicza 31
nip 9660279065 regon 052132988 kontakt pod adresem mailowym sklep@amt1.pl.

Wszystkie produkty dostępne w amt1.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych amt1.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany
produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru
osobistego produktów.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a AMT dotycząca zakupu danego produktu w amt1.pl ma charakter terminowy
i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w amt1.pl  
jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których
miejscem spełnienia świadczenia jest wskazany Punkt Odbioru.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w amt1.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  
Możliwe są następujące formy płatności:
    < Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru. W wybranych
      przypadkach zastrzegamy sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień - na tą chwilę ten sposób płatności jest niedostępny.
    < Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub
          wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail)
          numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku
          bankowym AMT, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo
czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do
wskazanego Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówionego produktu AMT informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę
należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie
odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,


Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w
obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

AMT odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą
konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, na adres mailowy sklep@amt1.pl, lub w
formie pisemnej na adres AMT podany w górnej części Regulaminu, na koszt AMT, informację o rodzaju spedytora, oraz adres
na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas odpowiedzi na zgloszoną reklamację.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że AMT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt
był już wymieniony lub naprawiony przez AMT albo AMT nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

AMT rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w
ciągu 14 dni AMT nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu,
koszty dostawy ponosi AMT. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu
„zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości
ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego
zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności,z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
AMT - ZWROTY
15-166 Białystok
ul. Melchiora Wańkowicza 31
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub
służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AMT
15-166 Białystok
ul. Melchiora Wańkowicza 31
sklep@amt1.pl


Ja ................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
.........................................................., numer oferty......................................
Data zawarcia umowy to....................................., data odbioru ......................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Ogólne warunki korzystania ze sklepu

Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepuiInternetowego następujące Usługi:
Przedstawienie towarów, jakie mogą być dostępne w sklepie,
możliwość składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym i tym samym zawierania umów sprzedaży na odległość,
informowanie klienta o bieżącym statusie zamówienia,

Dostęp do usług określonych powyżej nie wymaga rejestracji.

Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę
internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub
MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.
Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany
zostanie w amt1.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą
mailową na adres amt1.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż
14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez AMT dokonanych przez Klienta zakupów.
Klient wysyła zużyty sprzęt na adres AMT 15-166 Białystok ul. Melchiora Wańkowicza 31, na swój koszt.

Podane przez Klientów dane osobowe AMT zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AMT w ramach amt1.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.